Nicki Minaj TO FREEDOM

Description

Soundbite from Nicki Minaj

Rating

R

Author

Nicki Minaj

Audio type

QUOTE

Blerp sound button by

pinkheroin_1052326920820

#Nicki

#Minaj

#Funny